Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2022. június 8.

 • Bevezetés

Hajdu Gábor egyéni vállalkozó (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 24. földszint 3.; nyilvántartásba vételi szám: 76912571; adószám: 58389324-1-41) (az „Adatkezelő”) a www.gaborsmandalas.com honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásai során Adatkezelőként magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen adatkezelési tájékoztató tartalmát.

Az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő felhasználó (az „Érintett”) személyes adatait az Adatkezelő kezeli. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapon és egyéb módon nyújtott szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés megfeleljen a hatályos jogszabályoknak és a jelen adatkezelési tájékoztatóban támasztott követelményeknek. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a https://www.gaborsmandalas.com weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A Tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan megismerhető és lementhető. Ha az Érintett e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.

Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával az Érintett kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, és kifejezetten elfogadta.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban támasztott követelmények összhangban állnak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

 • Magyarország alaptörvénye (Szabadság és felelősség, VI. cikk);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (az „Infotv.”);
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • Adatkezelő adatai

Neve: Hajdu Gábor egyéni vállalkozó

Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 24. földszint 3.

Az Adatkezelő elérhetőségei, amiken keresztül az Érintett jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:

E-mail: info@gaborsmandalas.com  

Telefon: +36 30 626 6605

Honlap: www.gaborsmandalas.com 

Az Adatkezelő a GDPR 37. cikk (1) bekezdése, valamint az Infotv. 25/L.§ (1) bekezdése alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

 1. Az adatvédelem alapfogalmai 

2.1. Személyes adat:

Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (az „Érintett”) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

2.2. Hozzájárulás:

Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.3. Tiltakozás:

Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

2.4. Adatkezelő:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nemrendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

2.5. Adatkezelés:

Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS- minta, íriszkép) rögzítése is.

2.6. Adattovábbítás:

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

2.7. Nyilvánosságra hozatal:

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

2.8 Adattörlés:

Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

2.9. Adatzárolás:

Az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele.

2.10. Adatmegsemmisítés:

Az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

2.11. Adatfeldolgozás:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

2.12. Adatfeldolgozó:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – személyes adatok feldolgozását végzi.

2.13. Harmadik személy:

Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

2.14. EGT-állam:

Az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

2.15. Harmadik ország:

Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 1. Adatvédelmi alapelvek 

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”). Az Adatkezelő nem gyűjt kiskorúakra vonatkozó személyes adatokat.

 1. Az adatkezelés részletes szabályai 

Mindazon személyes adatokat, amelyeket az Adatkezelő kezel, minden esetben közvetlenül az Érintettektől gyűjti. Ennek megfelelően az Adatkezelő kizárólag azokat a személyes adatokat tárolja adatbázisaiban, illetve használja fel a jelen tájékoztatóban is meghatározott célokra, amelyeket az Érintettek maguk bocsátottak az Adatkezelő rendelkezésére. Adatkezelő személyes adatokat sem nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokból, sem más forrásból nem gyűjt, továbbá személyes adatokhoz az Adatkezelő harmadik személyek adattovábbítása útján sem jut hozzá.

Az adatokhoz hozzáférők köre:

 • az Adatkezelő munkatársai;
 • az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.

4.1. Termék megrendeléséhez kapcsolódó adatkezelés

Az Érintettek, mivel a webáruházban nem tudnak regisztrálni, ezért rendelést kizárólag regisztráció nélkül tudnak leadni.

4.1.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

 • Teljes név: az Érintett neve a termék adásvételére irányuló szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges
 • Lakcím és számlázási cím: az Érintett lakcíme a termék adásvételére irányuló szerződés létrejöttéhez és teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, az Érintett számlázási címe a számviteli szabályok szerinti számla kiállításához elengedhetetlenül szükséges
 • E-mail cím: az Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás célját szolgálja.
 • Mobiltelefonszám: a megrendelt termék szállítása esetén a futár cég és az Érintett közötti kapcsolatfelvétel célját szolgálja
 • Szállítási cím: a megrendelt termék kért címre történő kiszállításához szükséges

Tájékoztatjuk, hogy fenti személyes adatait a szerződés teljesítése körében abból a célból is kezeljük, hogy az Adatkezelő mint szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételére vonatkozó információkat az Ön részére eljuttassuk, így többek között a webáruházban leadott megrendelés beérkezését, rögzítését, feldolgozásának megkezdését visszaigazoljuk Önnek, továbbá a megrendelés feldolgozásának állásáról (ideértve a szállítás várható időpontjáról) tájékoztassuk.

Tájékoztatjuk, hogy a fent felsorolt adatokat abból a célból is kezeljük, hogy – az Ön esetleges önkéntes teljesítésének hiányában – a szerződésből eredő vételárkövetelésünk érvényesítésére irányuló jogi eljárásokat meg tudjuk indítani. Az adatok kezelésének jogalapja ezen cél esetében az Adatkezelő mint szolgáltató ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az Önnel szemben fennálló követelését érvényesíteni tudja. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben a webáruházban történő vásárlás eredményeként létrejövő szerződés alapján Önnel szemben követelésünk áll fenn, úgy az igény érvényesítése érdekében megindításra kerülő eljárások lefolytatásához szükséges, követeléskezelési célból kezelt személyes adatai átadásra kerülhetnek a behajtásban közreműködő harmadik személyek (jogi képviselő) részére.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a fent felsorolt személyes adatait nem, vagy csak részben bocsátja rendelkezésünkre, úgy – a szerződés teljesítéséhez szükséges alapvető információk hiányában – nem áll módunkban szerződést kötni Önnel.

4.1.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

4.1.3 Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően a Ptk. 6:22.§ alapján 5 év elteltével töröljük. Ha az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a „Számviteli Törvény”) 169.§ alapján kötelesek vagyunk megőrizni, az adatokat az Érintettel való kapcsolat megszűnését követően 8 év elteltével töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.

4.2. A honlapunkon elhelyezett elengedhetetlen munkamenet (session-id) sütikkel (cookie) kapcsolatos adatkezelés

4.2.1 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Azzal, hogy meglátogatja a www.gaborsmandalas.com honlapot, vagy ezek valamelyik aloldalát, és az oldal tartalmát böngészi, elfogadja az alábbi feltételeket, még akkor is, ha az Érintett nem ad le rendelést.

Az Adatkezelő egyes szolgáltatásai egyedi azonosítókat, úgynevezett cookie-kat helyeznek el az Érintettek (felhasználók)számítógépén. Ezek kizárólag a látogató aktuális munkamenetének azonosítására, az annak során megadott adatok tárolására, az adatvesztés megakadályozására, a Google Analytics használatával az Érintetti szokások anonim módon történő elemzésére terjed ki. Ilyen adat lehet a látogató IP címe, látogatás időpontja és időtartama, felkeresett oldalak, böngésző típusa, operációs rendszer, stb. Ezek az adatok tárolásra kerülnek, amiket bizalmasan kezelünk, és kizárólag csak az a www.gaborsmandalas.com honlap továbbfejlesztéséhez, statisztika készítéséhez használjuk fel.

4.2.2 Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása. A cookie-k használatát a látogató a www.gaborsmandalas.com kezdőlapján megjelenő felugró ablak segítségével, az „Elfogadom” gombra kattintva hagyhatja jóvá.

4.2.3 Az adatkezelés időtartama

Egy cookie élettartama a www.gaborsmandalas.com honlapon elhagyásának időpontjáig tart.

4.2.4 Az Érintett cookie adatkezeléssel kapcsolatos joga

Az Érintett böngészőjében lehetőség van bármikor a cookie törlésre.

 1. Adatfeldolgozásra jogosult személyek 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

Az adatfeldolgozó neve és elérhetőségeAz adatfeldolgozó által megismert személyes adatok, és az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
Lotte Kft., szállítmányozó partner Magyarországra és Europára

Az Érintett által megadott személyes adat.

Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási címhez, az Érintett nevéhez, e-mail címéhez és telefonszámához fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termékek kiszállítása.

Marketing Astro Kft., weboldalt és webáruházat üzemeltető  partner

Az Érintett által megadott személyes adat.

Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt valamennyi adathoz fér hozzá. Feladata a honlap és a webáruház karbantartása, folyamatos üzemeltetésének biztosítása.

Pigmenta Art Kft.felvevőpont

Az Érintett által megadott személyes adat.

Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt valamennyi adathoz fér hozzá. Feladata a termék kinyomtatása, csomagolása és átadása a szállítmányozó partnernek a szükséges kisérő dokumentumokkal (számla, vámkezeléshez szükséges dokumentumok).

FedEx Corporate Services, Inc., mint Európán kívüli szállítmányozó partner 

Az Érintett által megadott személyes adat.

Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási címhez, az Érintett nevéhez, e-mail címéhez és telefonszámához fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termékek kiszállítása.

 1. Fizetést biztosító külső szolgáltatók

6.1. A bankkártyás fizetést a Stripe Inc. Ír-USA két központú pénzügyi szoláltató cég biztosítja. A Stripe Inc. részére átadásra kerülő adatok: vezetéknév, keresztnév, kártyaszám, kártya lejárati dátum, kártya biztonsági kód. A Stripe Inc. önálló adatkezelőként végez műveleteket az adatokkal, tevékenysége teljesen elkülönül az Adatkezelő tevékenységétől. Az adattovábbítás célja: termékek vételárának online fizetésre engedélyezett bankkártyákkal történő megfizetése, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett csalásellenőrzés (ún. fraud-monitoring). A Stripe Inc. adatkezelési tájékoztatója itt érhető el:  https://stripe.com/en-hu/privacy 

6.2. A PayPal által biztosított fizetési metódus adatkezelésével kapcsolatos tájékoztatás itt olvasható: https://www.paypal.com/
hu/webapps/mpp/ua/privacy-full
 

6.3. Online fizetés esetén a rendelés során kért adatok megadását követően a webáruház fizetést előkészítő oldaláról a Raiffeisen Bank Zrt., illetve a PayPal biztonságos fizetőoldalára kerül át a vásárló, ahol a fizetéshez szükséges kártyaadatokat szükséges megadni. Ezen fizetőoldalak adattartalmáról az Adatkezelő nem szerez tudomást, mivel azok tőle független és védett internetes oldalak.

 1. Adatbiztonsági intézkedések 

Az Adatkezelő az Érintett által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az „Európai Parlament 2016/679 Rendelete” és „Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény” előírásait szem előtt tartva jár el.

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.

 • Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok 

Az Érintett adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

8.1 Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, az Érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. az adatkezelés céljai;
 2. az Érintett személyes adatainak kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. az Érintett joga, hogy kérelmezheti az Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és
 7. ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátjuk. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

8.2 A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

8.3.1 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 2. Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. A személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 5. A személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy
 6. A személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

8.3.2 Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a 8.3.1 pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

8.3.3 A 8.3.1 és 8.3.2 pontok nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából;
 3. a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 4. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés ezen pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk az Érintettet.

8.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az az Érintett kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

8.6 Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog jelen pont szerinti gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

8.7 A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Érintettre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 • Jogorvoslatok

9.1. Az Érintett a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (https://www.naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.

9.2. Amennyiben a NAIH döntésével nem ért egyet, vagy a NAIH a panaszát határidőben nem vizsgálja ki, illetve nem tájékoztatja Önt 3 hónapon belül a panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, úgy jogorvoslat érdekében a NAIH székhelye szerint illetékes bírósághoz, a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat.

9.3. Amennyiben az Ön megítélése szerint Társaságunk – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslatért a Fővárosi Törvényszékhez (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.) fordulhat, vagy saját lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék eljárását kezdeményezheti.

 1. Adatvédelmi incidensek kezelése

10.1. Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményez

10.2. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az Adatkezelő által bevezetett, és a személyes adatok kezelésének teljes folyamata alatt érvényesülő adatbiztonsági intézkedések ellenére is előfordulhatnak olyan sajnálatos esetek, melyek a kezelt és tárolt adatokat veszélyeztethetik.

10.3. Az Adatkezelő a személyes adatokat érintő incidens bekövetkezése esetén az incidenst haladéktalanul, de legkésőbb azok felfedezésétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, kivéve azt az esetkört, ha az incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. 

10.4. Az Infotv. 25/K.§ alapján az Adatkezelő értesíti az Érintettet, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően az Érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (a továbbiakban: magas kockázatú adatvédelmi incidens). Ilyen magas kockázat különösen, ha az incidens érzékenynek tekintendő adatkört érint (pl. különleges adatok, érinttet pénzügyi helyzetére vonatkozó információk, személyiséglopásra vagy az érinttetek társadalmi megítélésére alkalmas adatok). 

 1. Irányadó nyelv

11.1. Az Adatkezelési Tájékoztató bármilyen nyelvre történő fordítása esetén a fordítás kizárólag kényelmi és tájékoztatási célokat szolgál, minden esetben a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

0
  0
  Kosarad
  A kosarad üres
   Calculate Shipping